Χρειάζεσαι βοήθεια;
Κάλεσε μας:

211 780 0708

Αποποίηση ευθύνης – Όροι και προϋποθέσεις

Διαβάστε τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικού απορρήτου

Το έγγραφο της αναφοράς τεχνικού ελέγχου αποτελεί ένα τύπο συμβολαίου μεταξύ της Spotmechanic P.C. (εφεξής spotmechanic) και του ατόμου που την αιτήθηκε, είτε αυτός είναι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, είτε είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, είτε είναι ο πιθανός μελλοντικός αγοραστής. Η spotmechanic έχει το δικαίωμα αλλά δεν έχει καμία νόμιμη υποχρέωση να διαθέσει σχετικές πληροφορίες ή αντίτυπα της αναφοράς αυτής προς τρίτους. Εάν ο εντολέας – πελάτης δεν είναι και ταυτόχρονα ο ιδιοκτήτης του προς έλεγχο οχήματος ή ο εκπρόσωπος αυτού, τότε υποχρεούται να το δηλώσει στην σχετική φόρμα με τίτλο «Άδεια δήλωσης ευρημάτων» και φυσικά εφόσον έχει λάβει την ρητή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου του ιδιοκτήτη του οχήματος προς έλεγχο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τη σχετική άδεια θα υπογράφει ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή ο εκπρόσωπος του δίνοντας την άδεια στη spotmechanic να δημοσιοποιήσει προς τον εντολέα της και πιθανό αντισυμβαλλόμενο του ιδιοκτήτη στην πώληση του οχήματός του την τεχνική αναφορά της με όλα τα πιθανά ευρήματα, απαλλάσσοντας την έτσι από κάθε νόμιμη ευθύνη.

Η αναφορά του τεχνικού ελέγχου εκάστου οχήματος από την spotmechanic μπορεί να συσχετιστεί αποκλειστικά και μόνο με την κατάσταση του συγκεκριμένου οχήματος κατά την ημέρα και ώρα του ελέγχου. Η κατάσταση του οχήματος μπορεί να μεταβληθεί λόγω παραγόντων όπως η λογική φθορά, η κακή χρήση ή αμέλεια του ιδιοκτήτη, τυχόν ατυχήμα ή λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης εσωτερικών τμημάτων του οχήματος που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν και να αναφερθούν στην ως άνω αναφορά.

Η αναφορά της spotmechanic βασίζεται στον εξωτερικό έλεγχο συγκεκριμένων τμημάτων του εκάστοτε αυτοκινήτου. Λόγω των περιορισμών χρόνου και κόστους, δεν είναι δυνατό να αποσυναρμολογηθούν συγκεκριμένα σημεία ή εξαρτήματα και να ελεχθεί το εσωτερικό τους, ούτε να υπάρξει πρόσβαση στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση των συγκεκριμένων τμημάτων γίνεται κατά προσέγγιση αφού ελέγχεται η συμπεριφορά του αυτοκινήτου στο δρόμο, η αποτελεσματική λειτουργία του και οι τυχόν θόρυβοι που μπορεί να προκύψουν.

Κάθε αναφορά της spotmechanic ζητείται από τον πωλητή ή τον πιθανό αγοραστή του αυτοκινήτου. Η αναφορά αυτή σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πανάκεια ή εγγύηση για την κατάσταση του αυτοκινήτου. Οι μηχανικοί μας διενεργούν οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους με χρήση συγκεκριμένου εξοπλισμού, με σκοπό να αποτυπώσουν την γενική κατάσταση του αυτοκινήτου την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα του ελέγχου.

Η αναφορά αυτή δεν δύναται να αναφέρει ελαττώματα (τα οποία αποκρύπτονται με δόλο ή χωρίς), διαλείποντα προβλήματα, προβλήματα που δεν μπορούν να αναγνωριστούν κατά τη διάρκεια ενός οπτικού ελέγχου εκτός και αν τα συγκεκριμένα τμήματα αποσυναρμολογηθούν και ελεγχθούν λεπτομερώς, ή προβλήματα που θα δημιουργηθούν αμέσως μετά και έπειτα το πέρας του ελέγχου.

Η spotmechanic δεν διενεργεί ηλεκτρική διάγνωση, μηχανική διάγνωση ή διάγνωση μέσω υπολογιστή/εγκεφάλου. Η αναφορά αυτή δεν αποτελεί εγγύηση ότι τα μέρη του αυτοκινήτου που ελέγχθηκαν θα συνεχίσουν να λειτουργούν βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή και μετά το πέρας του ελέγχου.

Με την προϋπόθεση ότι η spotmechanic πραγματοποίησε τον έλεγχο αυτό με κάθε λογική δεξιότητα, επαγγελματισμό και τήρηση των διαδικασιών και προδιαγραφών της, η spotmechanic δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ελαττώματα ή προβλήματα του οχήματος που δεν έχουν αναγνωριστεί ή δεν είναι αναγνωρίσιμα από έναν τέτοιου είδους έλεγχο.

Τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στην αναφορά αυτή, όπως το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος, αναφορές συντήρησης, ατυχήματος ή επισκευής, αναφέρονται προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει την ύπαρξή τους. Οι αναφορές αυτές παρέχονται από τρίτους και δεν έχουν εξεταστεί σε λεπτομέρεια από την spotmechanic. Ως εκ τούτου, η spotmechanic δεν φέρει ευθύνη για τη νομιμότητα, ορθότητα, περιεχόμενο και πληρότητα των αναφορών αυτών.

Αυτή η αναφορά παρέχει πληροφορίες για νομική ταξινόμηση, τυχόν χρηματοδότηση και ιδιοκτησία του αυτοκινήτου μόνο σχετικά με ότι αναφέρεται στα έγγραφα που προσκόμισε ο ιδιοκτήτης/εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη την ημέρα και ώρα του ελέγχου. Ο νομικός έλεγχος των εγγράφων αυτών είναι ευθύνη του αγοραστή και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί την ημέρα της αγοραπωλησίας.

Η αναφορά αυτή διατίθεται για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση, όντας το αποτέλεσμα του ελέγχου που διεξήγαγε ο ανεξάρτητος ιδιωτικός φορέας spotmechanic στο συγκεκριμένο όχημα. Η αναφορά αυτή δεν προσφέρει νομική απαλλαγή έναντι των υποχρεώσεων του κάθε ιδιοκτήτη οχήματος απέναντι στο Ελληνικό Κράτος και των απαιτήσεων που αυτό θεσπίζει (π.χ. περιοδικός τεχνικός έλεγχος ανά 2 χρόνια σε ΚΤΕΟ και ΙΚΤΕΟ).

Λόγω του ότι ο έλεγχος αυτός έχει χρονικούς περιορισμούς και εκτελείται με τον τρόπο που συγκεκριμένα αναφέρεται ανωτέρω, η spotmechanic δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί για την κατάσταση του αυτοκινήτου και δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για οτιδήποτε προκύψει μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου και την αποστολή της αναφοράς. Η τελική απόφαση είναι ευθύνη του ενδιαφερόμενου αγοραστή, συνεκτιμώντας όλους εκείνους τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε κάθε πιθανή αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Η αναφορά εκτελεί αποκλειστικά και μόνο πληροφοριακό ρόλο στην οιαδήποτε απόφαση του μελλοντικού αγοραστή, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να δεσμεύει τη spotmechanic για την ποιότητα της συγκεκριμένης αναφοράς.

Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών ή βλαβών κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής οδήγησης του οχήματος προς έλεγχο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της spotmechanic ή κατά τη διάρκεια του ελέγχου του οχήματος εν γένει (ράμπα ελέγχου κλπ), θα ευθύνεται για την αποκατάσταση των αυτών ζημιών η ίδια η spotmechanic, εφόσον έχουν προκληθεί αποδεδειγμένα από το ίδιο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της spotmechanic, κατά τη διάρκεια του ελέγχου του οχήματος και χωρίς να φέρει ευθύνη κάποιο τρίτο πρόσωπο και έπειτα από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου και τον έλεγχο αυτού από πραγματογνώμονα ασφαλιστικής εταιρείας για τον προσδιορισμό του μεγέθους και της ύπαρξης των αυτών ζημιών.