Χρειάζεσαι βοήθεια;
Κάλεσε μας:

211 780 0708

Όροι χρήσης και πολιτική προστασίας προσωπικού απορρήτου

Διαβάστε την αποποίηση ευθύνης

Η χρήση του spotmechanic.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες ή/και επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του spotmechanic.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη, ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του, των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων χρήσης, καθώς και των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι παρακάτω όροι χρήσεως αφορούν τόσο τη χρήση της ιστοσελίδας spotmechanic.gr από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη ή εν γένει και χωρίς προσήλωση ή περιορισμό σε οποιαδήποτε διατύπωση ή ορολογία σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο για οποιονδήποτε λόγο και οποιονδήποτε σκοπό, μέσο ή τρόπο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες έρχεται αμέσως ή εμμέσως σε επαφή με το spotmechanic.gr ή με μέρος αυτού ή με το περιεχόμενο αυτού ή με μέρος αυτού. Η χρήση της ιστοσελίδας μας και η εγγραφή σε αυτή, σημαίνει αυτόματα και ανεπιφύλακτα την αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε. Η χρήση της ιστοσελίδας αυτής, αλλά και η απλή επαφή με αυτήν ή η δημιουργία πρόσβασης σε αυτήν, συνεπάγεται αυτόματα και αποδοχή των οιωνδήποτε όρων όπως εκάστοτε ισχύουν και αναπροσαρμόζονται από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας κατά την απόλυτη και διακριτική τους ευχέρεια. Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε ηλεκτρονικά μαζί μας στο e-mail: [email protected]. Διευκρινίζεται ότι τυχόν διατύπωση αντιρρήσεων ή ενστάσεων σχετικώς με τα ανωτέρω κατά την οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία σας με εμάς δεν επηρεάζει ούτε δύναται να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την ισχύ και δεσμευτικότητα των παρόντων όρων προς εσάς ή προς οποιονδήποτε τρίτον.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

1. Ο επισκέπτης – χρήστης του spotmechanic.gr και όλων των υπηρεσιών του οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσεως και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση κάθε υπηρεσίας μας και σε περίπτωση οιαδήποτε διαφωνίας του οφείλει να μην κάνει χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχονται. Διαφορετικά τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι τους αποδέχεται και ότι παραχωρεί τη συναίνεση, συγκατάθεση και έγκριση του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι χρήσεως ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικότερα για ο,τιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου. Το spotmechanic.gr δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση και αιτιολόγηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να τροποποιεί, καταργεί, αντικαθιστά ή συμπληρώνει εν όλω ή εν μέρει τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες ή οποιεσδήποτε από τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν οι παρόντες όροι ή να προσθέτει εξ υπαρχής νέους όρους και προϋποθέσεις, με άμεση και χωρίς αίρεση ή προθεσμία ισχύ για όλους τους χρήστες και χωρίς την ανάγκη τήρησης οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης ή διαδικασίας, οι δε χρήστες – επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά που εισέρχονται να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές, προσθήκες ή τροποποιήσεις, και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή τους σε αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν αυτοί οι ίδιοι από τη χρήση – επίσκεψη του διαδικτυακού μας τόπου.

2. Όταν ο επισκέπτης – χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς τον διαδικτυακό τόπο του spotmechanic.gr με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή email, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από τo spotmechanic.gr, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια, να είναι αληθείς και ειλικρινείς και όχι παραπειστικές, παραπλανητικές, δυσφημιστικές, προσβλητικές, θίγουσες δικαιώματα τρίτων ή μη νόμιμες από οποιανδήποτε άποψη. Οι πληροφορίες που παρέχει – συμπληρώνει ο επισκέπτης-χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματός του δύνανται να κοινοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει μόνον κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών του διαδικτυακού τόπου και μόνον προς τον άμεσα ενδιαφερόμενο ή προς πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον ή/και στην κατά περίπτωση αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή, στην οποία μπορεί να κριθεί ότι οφείλεται τέτοια κοινοποίηση βάσει των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997) ή βάσει απόφασης δικαστηρίου ή αρχής, ελληνικών ή διεθνών δικαστηρίων, σε περίπτωση που η από τον χρήστη – επισκέπτη χρήση μπορεί να θεωρηθεί ότι αντίκειται στους κανόνες χρήσης του spotmechanic.gr και εν γένει την ισχύουσα ελληνική, κοινοτική ή διεθνή εφαρμοστέα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο σε οποιανδήποτε περίπτωση, όλως ενδεικτικώς αναφερόμενη, στην οποία ήθελε θεωρηθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών του διαδικτυακού τόπου, μεταξύ άλλων και ότι η χρήση του διαδικτυακού τόπου του spotmechanic.gr από κάποιον επισκέπτη – χρήστη παραβαίνει οποιανδήποτε διάταξη νόμου ή κανονισμού ή τους κανόνες λειτουργίας του ή τους γενικούς κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. Σε οποιανδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις όλες ή οποιεσδήποτε πληροφορίες του επισκέπτη – χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων του spotmechanic.gr ή για την προστασία παραβιαζόμενων δικαιωμάτων τρίτων ή εν γένει για την παύση ή αποτροπή οποιασδήποτε παραβίασης. Σε περίπτωση αποστολής οποιωνδήποτε στοιχείων ή πληροφοριών στην ιστοσελίδα του spotmechanic.gr σε οποιανδήποτε μορφή για οποιονδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα ελληνική, κοινοτική ή διεθνή νομοθεσία και στους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών ηθών και εν γένει σε όλες τις σχετικές γενικές αρχές για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, την τροφοδότηση του διαδικτύου με οποιασδήποτε μορφής υλικό και για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει, καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα, παραποιημένα ή διασκευασμένα από τον επισκέπτη – χρήστη που προβαίνει στην αποστολή ή δημοσίευσή τους ή από άλλους, καθώς και να μην είναι αναληθή ή συκοφαντικά και να μην παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων. Τα δεδομένα αυτά ή οποιοδήποτε μέρος τους μπορούν να αρχειοθετηθούν ή να χρησιμοποιηθούν από το spotmechanic.gr χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση από οποιανδήποτε αιτία έναντι του spotmechanic.gr από τον επισκέπτη – χρήστη που τα παρέχει ή εν γένει παρέχει πρόσβαση σε αυτά, αφού η ίδια η εξασφάλιση πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο από τους διαχειριστές του συνιστά επαρκές και πλήρες αντάλλαγμα για τη διάθεση των πληροφοριών αυτών από τον χρήστη – επισκέπτη στον διαδικτυακό τόπο. Κάθε επισκέπτης-χρήστης είναι απολύτως υπεύθυνος για την με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο και κατά πάντα χρόνο χρήση του spotmechanic.gr ή οποιουδήποτε μέρους του ή οποιουδήποτε στοιχείου του περιεχομένου αυτού και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς και εν γένει με τρόπο και μέσα που συνάδουν και δεν παραβιάζουν τους εκάστοτε ισχύοντες νόμιμους κανόνες και διατάξεις και τις γενικές αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το spotmechanic.gr με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής ζημία, φθορά ή βλάβη ή να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας ή μέρος αυτών, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν ή παρακωλύουν την πρόσβαση, χρήση και την αξιοποίηση των υπηρεσιών ή του περιεχομένου του spotmechanic.gr ή οποιοδήποτε μέρος αυτών από οποιοδήποτε άλλο μέλος-επισκέπτη-χρήστη ή τρίτον. Απαγορεύεται στον επισκέπτη – χρήστη να προβαίνει σε οποιανδήποτε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστά κατάχρηση των υπηρεσιών μας ή του περιεχομένου μας, όπως όλως ενδεικτικώς προγραμματίζοντας συνάντηση με ειδικό, την οποία δεν τηρεί ή δεν προτίθεται να τηρήσει ή αποκτώντας πρόσβαση σε ειδικούς για σκοπούς άλλους, από αυτούς για τους οποίους ευλόγως οφείλει να το πράττει. Απαγορεύεται επίσης στον επισκέπτη – χρήστη να δημιουργεί ψευδείς λογαριασμούς με δόλιες, μη νόμιμες ή αθέμιτες εν γένει προθέσεις, ή να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό κατά οποιονδήποτε χρόνο ή να συνδράμει άλλους σε έναν από τους ανωτέρω σκοπούς και εν γένει να προβαίνει σε οποιανδήποτε ενέργεια παρεμφερή προς τις ανωτέρω ακόμη και μη ρητώς αναφερομένη στο παρόν. Το spotmechanic.gr διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει κάθε εκ του νόμου ή από τους παρόντες όρους δικαίωμα, όπως όλως ενδεικτικώς την πλήρη αποζημίωση και ικανοποίησή του για κάθε ζημία του, θετική και αποθετική, περιλαμβανομένων ευλόγων δικαστικών εξόδων και αμοιβών, από την έστω και εξ ελαφράς αμελείας παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νόμιμης διάταξης ή κανονισμού, εθνικού, κοινοτικού ή διεθνούς, ή οποιασδήποτε των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη – χρήστη ή/και οποιονδήποτε τρίτον, ο οποίος τον συνέδραμε σχετικώς, και επίσης να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική εξώδικη ή δικαστική νομική ενέργεια ή διαδικασία, όπως ενδεικτικώς σε λήψη νόμιμων διορθωτικών ή ρυθμιστικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης και την αποκατάσταση της ζημίας του. Το spotmechanic.gr διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς οποιαδήποτε κοινοποίηση ή προηγούμενη γνωστοποίηση, εκτός αν άλλως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες ή και σε περισσότερες ή όλες σωρευτικώς: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει – διατηρεί καταγεγραμμένη κάθε επικοινωνία (ή μέρος αυτών) του επισκέπτη – χρήστη με την ιστοσελίδα, β)να διαγράψει κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια και όλως αναιτιολογήτως και χωρίς προειδοποίηση ή κοινοποίηση οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος και να αποκλείσει την πρόσβαση αυτού στον διαδικτυακό τόπο, όταν αυτό δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του spotmechanic.gr ή με οποιανδήποτε εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα διάταξη.

3. Καμιά πληροφορία, την οποία αποκτά ο επισκέπτης – χρήστης από το spotmechanic.gr ή/και τις υπηρεσίες του, δεν δημιουργεί ούτε δύναται να θεωρηθεί ότι θεμελιώνει ή δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του spotmechanic.gr σχετικώς με οποιοδήποτε γεγονός, δήλωση, ενέργεια ή παράλειψη ή με ο,τιδήποτε άλλο.

4. Αν επισημανθούν εγγράφως συγκεκριμένα σφάλματα από τον επισκέπτη – χρήστη προς το spotmechanic.gr, το spotmechanic.gr θα καταβάλλει άμεσα κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατά το δυνατόν διόρθωσή τους, εφόσον αυτή είναι τεχνικώς και ρεαλιστικώς εφικτή, χωρίς όμως ο χρήστης να έχει οποιανδήποτε αξίωση από την ενδεχόμενη μη διόρθωση ή μερική διόρθωση ή καθυστερημένη διόρθωση αυτών. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, το spotmechanic.gr δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές ή βελτιώσεις που κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια κρίνει ότι μπορεί να καταστήσουν ευχερέστερη τη λειτουργία της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών.

5. Το συνολικό περιεχόμενο του spotmechanic.gr, συμπεριλαμβανομένων όλως ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, χρησιμοποιούμενου λογισμικού, πρωτότυπων εφαρμογών, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών, διάταξης ύλης, συνολικού σχεδιασμού και παρουσίασης, σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων και γενικά όλων των αρχείων του διαδικτυακού τόπου αυτού, αποτελούν αποκλειστικώς πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του spotmechanic.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, μεταβίβασης, άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, επεξεργασίας ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα πρόσωπα. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική μόνο και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το spotmechanic.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αυτού.

6. Ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με τη βούλησή του, από το διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας, ο οποίος δύναται να τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα με τον αποκλειστικό και μόνο σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας-παροχής των υπηρεσιών του spotmechanic.gr και της αποστολής των σχετικών απαντήσεων προς τους χρήστες-επισκέπτες του spotmechanic.gr. Περαιτέρω ο διαχειριστής του spotmechanic.gr θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – αποστολέων ερωτημάτων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, οι δε χρήστες – επισκέπτες διατηρούν μεταξύ άλλων και τα δικαιώματα των άρθρων 11-13 Ν.2472/1997.

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δωσιδικία:Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται αποκλειστικώς από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση ή από την εκτέλεση ή την ερμηνεία αυτής ή οποιουδήποτε μέρους της ως αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και σχετικώς με διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων, στα οποία ρητώς υπάγεται οποιοσδήποτε χρήστης – επισκέπτης ή άλλο πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον διαδικτυακό τόπο ή με το περιεχόμενο αυτού, ακόμη και όταν η πρόσβαση στο spotmechanic.gr γίνεται από χώρα εκτός Ελλάδος. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή μη εφαρμοστέος με δικαστική απόφαση ή απόφαση αρμόδιας αρχής, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εξακολουθούν να είναι απολύτως έγκυροι.

8. Το spotmechanic.gr μπορεί κατά διακριτική ευχέρεια να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη – επισκέπτη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του spotmechanic.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη – επισκέπτη ή άλλα ανάλογα αρχεία αναλόγως της τεχνικής εξέλιξης του σχετικού ζητήματος, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη – επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του spotmechanic.gr ή/ και για στατιστικούς λόγους, όπως όλως ενδεικτικώς για τον καθορισμό των περιοχών, στις οποίες οι υπηρεσίες του spotmechanic.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing καθώς και για άλλους συναφείς ή παρεμφερείς λόγους, και μη ρητώς κατονομαζόμενους στο παρόν. Ο χρήστης – επισκέπτης του spotmechanic.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) αυτού κατά τέτοιον τρόπο, ώστε είτε να προειδοποιείται ο ίδιος μόνος για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του spotmechanic.gr, είτε να μην επιτρέπεται η αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης – επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του spotmechanic.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies

9. Το spotmechanic.gr μπορεί να ανακοινώνει οποτεδήποτε κατά τη διακριτική του ευχέρεια την τιμολογιακή πολιτική και τους τιμοκαταλόγους παροχής υπηρεσιών προς τους χρήστες του. Το spotmechanic.gr δύναται να τροποποιεί μονομερώς κατά τη διακριτική του ευχέρεια τον ως άνω τιμοκατάλογο, είτε ως προς τις τιμές είτε προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, και να γνωστοποιεί τη σχετική τροποποίηση στους χρήστες του με ανάρτηση στην ιστοσελίδα που διατηρεί.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστοστόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία μας διαθέτει ηλεκτρονικές φόρμες υποβολής εργασιών, εγγραφής, αξιολόγησης και επικοινωνίας όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο, ο φορέα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), o αριθμός τηλεφώνου κ.α. Η εταιρεία μας συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματος και για την περαιτέρω επικοινωνία και εξυπηρέτηση με τον επισκέπτη/χρήστη. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο. Η εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΥΠΔ) της εταιρείας μας προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως η διόρθωση, η επικαιροποίηση, διαγραφή κ.α). Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον ΥΠΔ στο dpo(at)spotmechanic.gr.

Πολιτική για Cookies

Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, η εταιρεία μας ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ την προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις υπηρεσίες μας.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

Περιορισμός ευθύνης της εταιρείας μας

Στόχος του παρόντος ιστοτόπου είναι η ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη περί αγοράς και πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και η πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο και η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες του θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των δεδομένων του ιστοτόπου, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. O δικτυακός τόπος μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. O δικτυακός τόπος μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους ή να κάνει χρήση ιστοσελίδων (links). Η εταιρεία μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks).

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστότοπο χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

Επικοινωνία

Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστοτόπου ή για συναφή νομικά ζητήματα/αιτήματα παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο dpo(at)spotmechanic.gr .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία μας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών. Επισημαίνεται ότι ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται από την οικεία νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ) μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα προσδιορισμένο ή – επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Η παρούσα πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία.

Η εταιρεία μας μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του ιστοτόπου μας. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου μας, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος, στο σκοπό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας, την προστασία τους αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρίας μας στο www.spotemchanic.gr ή στο dpo(at)spotemchanic.gr .

Υπεύθυνος φορέας:

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας είναι η εταιρεία: AUTOSP GOC SMPC
Δεμιρδεσίου 213, Νέα Ιωνία
ΑΦΜ: 800646267
ΔΟΥ: N. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες. Η μοναδικές περιπτώσεις όπου σας ζητούμε προσωπικά σας στοιχεία είναι:

1. Κατά την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής συμμετοχής σε τχόν διαγωνισμούς ή ειδικές προσφορές, όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή σας ζητούμε τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
  • Αριθμό τηλεφώνου

2. Κατά την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήματος για έλεγχο ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου που σας ενδιαφέρει. Στην περίπτωση αυτή σας ζητούμε τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
  • Αριθμό τηλεφώνου
  • Περιοχή που κατοικείτε
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας ιδιοκτήτη (συμφωνείτε ότι συμπληρώνοντας το τηλέφωνο τρίτου έχετε την συγκατάθεσή του)
  • Στοιχεία του αυτοκινήτου που δεν περιλαμβάνουν: αριθμό πινακίδας, αριθμό πλαισίου

3. Για την εγγραφή σας στο Newsletter μας όπου ζητούμε από τον χρήστη/επισκέπτη να παράσχει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απεγγραφεί από τη λίστα των αποδεκτών του Νewsletter και ενημερώσεων όποτε το επιθυμεί και τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί για τον ως άνω σκοπό διαγράφονται.

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας ενδέχεται να συλλεγούν αυτομάτως πληροφορίες όπως η IP διεύθυνσή (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) του υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική πολιτική μας για τη χρήση cookies ή στους Όρους Χρήσης παραπάνω.

Η εταιρεία μας διαθέτει σελίδα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Instagram, το Twitter, και το Youtube, όπου όμως δεν πραγματοποιεί καμία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τους διαχειριστές της εκάστοτε σελίδας της εταιρείας μας μέσω αποστολής μηνύματος. Στην περίπτωση που ο διαχειριστής της εκάστοτε σελίδας λάβει μηνύματα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά και η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά το λόγο της επικοινωνίας με εμάς και μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί διαγράφονται.

Η εταιρείας μας δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκεί επιρροή και έλεγχο όσον αφορά την φύση και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της συλλογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών δεδομένων σας, συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Σκοπός και αρχές της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών του και ακριβέστερα για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μαζί σας και στα πλαίσια, της παροχής υπηρεσιών και σκοπούς μάρκετινγκ. Η επεξεργασία περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του κόμβου. Η επεξεργασία υπόκειται στους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του συναφούς Eνωσιακού δικαίου, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συνθηκών και συμβάσεων.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από την πλατφόρμα επικοινωνίας που διαθέτουμε στον ιστότοπό μας καθώς επίσης και όποια άλλα στοιχεία ενδέχεται να μας αποσταλούν μέσω των προφίλ που διαθέτουμε στα διάφορα συστήματα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιούνται μονάχα για τις ανάγκες της επικοινωνίας μαζί σας και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Τα cookies, κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο, χρησιμοποιούνται μόνο για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστοτόπού μας. Ουδεμία περαιτέρω επεξεργασία, προώθηση ή ανταλλαγή γίνεται στα δεδομένα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, για την ως άνω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ζητείται προηγουμένως από εσάς η σχετική συγκατάθεση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

A) Παραγγελία για μεμονωμένο έλεγχο

1. Από την αρχική υποβολή του αιτήματος του πελάτη μέχρι και 24 ώρες πριν από την συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα του ραντεβού, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η spotmechanic.gr είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η spotmechanic.gr υποχρεούται να αποδώσει το πλήρες ποσό του τιμήματος που εισέπραξε, μέσω πιστωτικής κάρτας ή paypal, εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος υπαναχώρησης.

2. Σε περίπτωση που το αίτημα υπαναχώρησης υποβληθεί σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών πριν το προγραμματισμένο ραντεβού, η spotmechanic.gr θα αποδίδει το συνολικό τίμημα μειωμένο κατά του ποσού των δεκαπέντε (15) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος υπαναχώρησης

B) Παραγγελία πακέτου

1. Σε περίπτωση παραγγελίας πακέτου ελέγχων (πληρωτέου μόνο μέσω πιστωτικής κάρτας ή paypal), κανένα αίτημα υπαναχώρησης πελάτη δεν θα γίνεται δεκτό από τη spotmechanic.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

α) Δεν πραγματοποιείται έλεγχος συστημάτων υγραεριοκίνησης καθώς αυτά είναι πρόσθετα τοποθετημένα συστήματα και όχι εκ της εργοστασιακής κατασκευής του οχήματος. Αρμόδιος για τον έλεγχο του συστήματος υγραερίου του οχήματος είναι ο πιστοποιημένος ή μη εγκαταστάτης του.

β) Δεν πραγματοποιείται έλεγχος συστημάτων υδρογονοκίνησης καθώς αυτά είναι πρόσθετα συστήματα και όχι εκ της εργοστασιακής κατασκευής του οχήματος. Αρμόδιος για τον έλεγχο του συστήματος υδρογόνου του οχήματος είναι ο πιστοποιημένος ή μη εγκαταστάτης του.

γ) Τα test drive πραγματοποιούνται σε συνθήκες ομαλών ταχυτήτων και έτσι δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν ευρήματα (π.χ. θόρυβος) που θα παρουσιάζονταν μόνο σε οδήγηση υψηλών ταχυτήτων.

δ) Εξαρτήματα του αυτοκινήτου όπως π.χ. βγαλμένες λυχνίες από το κοντέρ ή γενικά αλλαγμένα/τροποποιημένα με δόλο εξαρτήματα που για να ελεγχθούν απαιτείται λύσιμο-δέσιμο του αυτοκινήτου, δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν και ως εκ τούτου η spotmechanic δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την καταγραφή της κατάστασής τους.

ε) Ο έλεγχος ράμπας δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις που δεν το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης ή το αυτοκίνητο διαθέτει τέτοιο ύψος από το έδαφος που το καθιστά αδύνατο να ανέβει στη ράμπα.

ζ) Δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου που βρίσκονται μέσα σε προστατευτικά πλαστικά που τα καλύπτουν, καθώς η spotmechanic δεν προχωρά σε αποσυναρμολόγηση/συναρμολόγηση του οχήματος στα πλαίσια του τεχνικού ελέγχου που προσφέρει.